Digital Transformasjon

Hva er Composable ERP og hvem passer det for?

1.3.2024
av
Kim Jarno-Kristiansen
8 min. lesetid

“Composable ERP” eller “modulbasert ERP” er en tilnærming som lar virksomheter sette sammen de beste modulene og systemene for å møte deres spesifikke behov. Dette gir virksomheter mer fleksibilitet og smidighet enn tradisjonelle ERP-systemer, som vanligvis er monolittiske og lite fleksible.

Denne artikkelen handler om hvorfor og når det er fordelaktig å utfordre den tradisjonelle tenkemåten rundt ERP-systemer, og i stedet bruke en Composable ERP-tilnærming.

Målet med artikkelen er å gi deg noen perspektiver som du kan ta i betraktning når du er i en situasjon der du trenger å velge og implementere et nytt ERP-system.

Hvorfor utfordre tilnærmingen til ERP?

Tradisjonelt, i sin bredeste forstand, er Enterprise Resource Planning (ERP) et system som hjelper deg med å drive hele virksomheten din. Det støtter blant annet prosesser og automatisering innen finans, regnskap, personal, produksjon, lager, produkt, innkjøp og mer.

Historisk er det vanlig å kjøpe og implementere “ERP-suiter” eller “ERP-pakker”. Løsninger som i utgangspunktet har én pakke med moduler og funksjonalitet for å støtte hele forretningsverdikjeden og tilhørende støttefunksjoner. For å tilpasse disse løsningene til virksomheten kreves det ofte mye endringer, konfigurasjon og muligens også utvikling. Når én pakke skal dekke det meste av behov har den en tendens til å bli veldig kompleks, og med kompleksitet kommer ulemper som for eksempel redusert brukervennlighet. I tillegg er endringer ofte komplekse, tidkrevende og dyre.

Grunnen til at det er mulig å utfordre den tradisjonelle måten å tenke ERP, er fremveksten og modningen av skybaserte løsninger og plattformer. Dette er alternativer som potensielt kan løse tradisjonelle ERP-moduler og funksjonalitet på en enklere og mer verdifull måte.

Løsninger og plattformer som er født i skyen har kjennetegn som at de ofte er utviklet for å løse spesifikke behov på best mulig måte, representerer "beste praksis", er enkle å implementere, har raske og effektive grensesnitt for integrasjon, skalerer etter behov, mindre avhengighet til leverandører, har ikke behov for infrastrukturforvaltning og drift av underliggende teknologi.

Løsninger i denne kategorien, ofte kalt "Best-of-breed", refererer til å velge de beste løsningene for hver spesifikk funksjon eller hvert behov, i stedet for å bruke én pakke som prøver å gjøre alt. Tenk på det som å sette sammen et drømmelag av ressurser og verktøy, istedenfor å stole på én altmuligmann.

Når det ikke finnes "Best-of-breed"-løsninger tilgjengelig på markedet, eller at "Best-of-breed"-løsningene er teknologisk utdaterte, kan det beste alternativet være utvikling av egne løsninger. I disse situasjonene kan det være en god idé å vurdere å bruke moderne og skybaserte no/low-code-plattformer. De muliggjør raskere, enklere og mer kostnadseffektiv utvikling enn tradisjonell programvareutvikling.

For å oppsummere, i dag finnes det mange muligheter til å løse behovene som tradisjonelt har blitt løst med ERP-pakker med moderne, mer fleksible og kostnadseffektive skybaserte løsninger og plattformer. Hva som er den beste tilnærmingen for din bedrift, avhenger av markedet du opererer i, forretningsmodell, strategi og ambisjoner.

Ulike bedrifter, ulike ERP-tilnærminger

Ulike bedrifter har forskjellige strategier og forretningsmodeller, er i forskjellige bransjer og opererer i forskjellige markeder. Det betyr at de bør ha forskjellige krav og behov knyttet til ERP-systemer, og derfor en ulik tilnærming for å realisere maksimal verdi ut av ERP-systemer.

For eksempel kan et selskap som driver med produksjon av stål ha en stabil verdikjede og forretningsmodell. Pris er ofte en viktig konkurransefaktor, noe som betyr at operasjonell effektivitet er viktig. For slike selskaper kan det være hensiktsmessig å ha et ERP-system som dekker hele verdikjeden, og det kan være en god business case å investere i tilpasninger og konfigurasjon av én ERP-pakke.

På en annen side, hvis du er et selskap som støtter flere forskjellige leveransemodeller, er i forskjellige markeder med forskjellige krav, og det ofte er endringer og tilpasninger som er nødvendige for å være konkurransedyktige, vil det være veldig dyrt og kostbart hvis hele virksomheten avhenger av én ERP-pakke. Det er i slike situasjoner det er viktig å finne den riktige tilnærmingen til hvordan ERP skal løses, for å sikre effektiv realisering av strategi og ambisjoner.

Det tredje eksemplet er selskaper som opererer i nisjer og er svært spesialiserte i hvordan produkter og tjenester passer inn i en større verdikjede. Dette er en situasjon der driften og de underliggende prosessene må støttes av nisjesystemer og -applikasjoner. Her vil det være krevende å få et standard ERP-system til å støtte de ulike prosessene, og det vil kreve både tid og penger for å få det til å skje. I tillegg vil det være utfordrende å gjøre endringer underveis når kundene eller markedet har nye behov eller krav til produktene eller tjenestene.

I stedet for å tilpasse ERP-systemer til alle de ulike prosessene, er løsningen i slike situasjoner ofte å finne gode nisjesystemer eller utvikle egne systemer. Hvis utviklingen av egne systemer kan gi en unik konkurransefordel, ville det være å foretrekke. En av utfordringene og noe å være oppmerksom på er at mange nisje- og sektorspesifikke systemer ofte ble utviklet for mange år siden og har en utdatert teknisk arkitektur. En viktig implikasjon med systemer som har utdatert teknisk arkitektur er evnen de har til å integreres med andre systemer og løsninger, som blant annet kan føre til datasiloer og at det er kostbart å sikre dataflyt mellom prosesser og systemer.

Tabellen nedenfor gir noen forenklede eksempler på virksomhetskarakteristikker som påvirker valget av ERP-tilnærming basert på noen forretningsfaktorer.

Ta med de strategiske ambisjonene i ERP-diskusjonen

Valget av ERP-tilnærming og system må være i samsvar med selskapets strategi, ambisjoner, forretningsmodell og verdikjede.

Vår erfaring viser at forarbeidet ved anskaffelse og implementering av ERP-systemer ofte er for snevert, og mange ganger hopper over det kritiske trinnet med å tilpasse målene for systemet med selskapets strategi og ambisjoner.

Uten den innledende tilpasningen som en veiledende stjerne, kan prosessen med å samle krav bli en langdryg affære. Den kan ende opp med å blande sammen aktuelle forretningsbehov og detaljerte krav som har liten betydning i denne fasen, og ønskelister som er dårlig analysert og for ambisiøse. Resultatet av et slikt skjørt grunnlag for krav, er at det blir vanskelig å evaluere og sikre at løsningen er i samsvar med strategien og bidrar til å oppfylle virksomhetens ambisjoner.

For å unngå slike situasjoner anbefaler vi en innledende kartlegging av forretningskapabiliteter og en kategorisering av disse i forhold til om de realiserer strategi, kjernevirksomhet eller støttefunksjoner. Avhengig av selskapets strategi og ambisjoner, vil hver kategori ha et sett med unike egenskaper og krav. Disse vil hjelpe til med å sette prinsipper og retningslinjer for å ta de riktige beslutningene og prioriteringene. Med henvisning til "ulike bedrifter, ulike ERP-tilnærminger", vil denne øvelsen identifisere hvordan ditt selskap bør tilnærme seg ERP i samsvar med strategi og ambisjoner.

Dette er ikke en stor jobb, men den gir ofte stor verdi i forhold til å ta gode valg og sikre at valgene som tas er godt forankret.

Skal du opp i skyen, eller skifte ERP-system? Vi bistår selskaper med ERP-transformasjon.

Hvordan få verdi fra Composable ERP?

Hvis Composable ERP er det riktige valget for din virksomhet, er anbefalingen å definere ERP-strategien basert på resultatene av øvelsen med forretningskapabiliteter. Det setter retningslinjene for hvilke forretningsfunksjoner og -prosesser som skal støttes av ERP-systemet, og hvilke som skal dekkes med "best of breed" eller systemutvikling.

Illustrasjonen nedenfor viser bruken av "best of breed"-systemer der alt er koblet sammen med integrasjon, masterdatastyring og bruk av datavarehus.

Når det gjelder implementering av strategien er det viktig å forstå de arkitektoniske implikasjonene av å velge en Composable ERP-tilnærming. En slik tilnærming bør styrke evnen til å drive endring raskere og med mindre kostnad, derfor er det viktig at implementeringen av integrasjons- og informasjonsarkitekturen muliggjør fleksibilitet, er bærekraftig og smidig for å maksimere verdien av Composable ERP.

Integrasjons- og informasjonsarkitektur i en Composable ERP-setting bør støtte følgende prinsipper:

  • Enkelt å koble til systemer, applikasjoner og andre datakilder
  • Integrasjonsprosesser, automatisering, forretningslogikk og masterdatahåndtering er uavhengige av forretningssystemer
  • Felles datalagring og -modellering, f.eks. med bruk av datavarehus
  • Klart definere, standardisere og formatere data på tvers av systemer og virksomheten, for enkel tilgang og bruk (inkluderer bruk av AI-verktøy og løsninger)
  • Strebe etter modularitet og lagvis teknologi-stack
  • Fasilitere kontinuerlig integrasjonsutvikling og -drift (DevOps)
  • Integrert sikkerhets- og personvernforvaltning
  • Mål om “API-først” når du velger nye systemer eller applikasjoner
  • Bruk av no/low code-teknologi når det er formålstjenlig


Illustrasjonen nedenfor viser hvordan en integrasjons- og informasjonsarkitektur som følger disse prinsippene kan se ut på et overordnet nivå.

Denne integrasjons- og informasjonsarkitekturen kan realiseres på mange forskjellige måter og med forskjellige teknologier og løsninger.

Vårt syn er at det er viktig å velge teknologier og løsninger som støtter behovene og det som ønskes oppnådd. Med forutsetning om at arkitekturen skal støtte Composable ERP, vil anbefalingen være å velge "best of breed", det vil si å velge løsninger som har egenskapene og funksjonaliteten som kreves for å følge arkitekturprinsippene “rett ut av boksen”.

I korte trekk handler realiseringen av Composable ERP om å designe og etablere regler for dataflyt mellom systemer, hvordan data skal behandles, hvilke kilder som definerer masterdata og hvilke systemer som skal bruke masterdataen. Dette er essensen i hva denne arkitekturen muliggjør.

Viktig å vite at for kompleks integrasjons- og informasjonsarkitektur kan ta bort verdien som muliggjøres av Composable ERP. Vanlige årsaker til dette skjer er at teknologifokus tar over for forretningsfokus, og at kompleksiteten dermed bidrar til at utviklingstid og -kostnader øker.

Med mindre integrasjons- og informasjonsarkitekturen er kjernen i strategien din, eller driver differensiering og konkurransefordel, anbefaler vi å holde seg til "best-of-breed"-løsninger for optimal verdiskapning.

Kontinuerlig data- og integrasjonsutvikling og implementeringsoppsett

For å maksimere verdirealisering fra en Composable ERP-tilnærming og anbefalt informasjons- og integrasjonsarkitektur, er det også nødvendig å se på hvordan kapabilitetene for kontinuerlig data- og integrasjonsutvikling og implementering settes opp og leveres.

Ettersom fleksibilitet, smidighet og kostnadseffektivitet er sentrale fordeler med Composable ERP, er det essensielt at de underliggende kapabilitetene også fremmer disse egenskapene.

Fokus ligger derfor på kontinuerlig tilpasning, hvor kapasiteten må kunne justeres opp eller ned i takt med virksomhetens skiftende behov. Dette innebærer at man noen ganger trenger å øke ressursene betydelig, mens man i andre perioder ikke har behov for dem i det hele tatt. For å oppnå denne fleksibiliteten, er det nødvendig med evnen til å justere både ekspertise og kapasitet dynamisk, slik at man unngår å bære kostnaden av ubrukte ressurser. Denne tilnærmingen sikrer kostnadseffektivitet ved å matche ressursbruken med faktiske behov.

Figuren nedenfor viser hvordan et kontinuerlig data- og integrasjonsutviklings- og implementeringsoppsett kan se ut.

“One size doesn’t fit all” når det kommer til ERP, og valg av tilnærming er en strategisk nøkkelbeslutning

Et flertall av Axaz sine kunder som benytter seg av vår Integrasjon som en Tjeneste, har foretrukket oss for å realisere Composable ERP på forskjellige måter. Dette har gitt oss omfattende erfaring med å implementere og skape verdi gjennom Composable ERP, hvilket innebærer å være en partner som effektivt kan føre kundene fra deres nåværende situasjon til deres ønskede mål, der Composable ERP kan spiller en integrert rolle.

Ta kontakt med Axaz for en samtale om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet.

Kilder:

Hold deg oppdatert på nye artikler
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Kim Jarno-Kristiansen

Kim Jarno-Kristiansen er CEO i Axaz. Kim har over 20 års erfaring med digital transformasjon, og brenner for å hjelpe selskaper å bli datadrevne og endringsdyktige.

Meld deg på nyhetsbrev

Fagartikler, nyheter og annet innhold fra Axaz rett i din innboks, én gang i måneden. Skriv inn mailen under for å melde deg på!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.