Pressemeldinger

Axaz annonserer Managed Service Provider Agreement med Boomi

1.6.2022
av
Axaz
2 min. lesetid
English version below.

Det nye partnerskapet gjør Axaz i stand til å levere sømløse og fremtidsrettet skybaserte integrasjoner gjennom å utnytte Boomis markedsledende AtomSphere Plattform.

Oslo, Norge 30. august, 2021 - Axaz, en ledende leverandør av IT-arkitektur og integrasjonstjenester, annonserte i dag en ny “Managed Service Provider” partneravtale med Boomi™, ledende leverandør av skybasert integrasjonsplattform som en tjeneste (iPaaS). Avtalen gjør Axaz i stand til å levere moderne og kostnadseffektive integrasjonsløsninger som hjelper virksomheter å effektivisere databasert arbeidsflyt og akselerere sine digitale transformasjonsinitiativer ved hjelp av Boomi AtomSphere™-plattformen.

Mange organisasjoner i dag sliter med å bruke et stort utvalg av systemer, applikasjoner og plattformer som ikke er integrert og ikke “snakker” med hverandre. Dette skaper datasiloer, usammenhengende arbeidsflyter og forårsaker duplisert arbeid. Noen organisasjoner investerer tungt i integrasjoner som gir dataflyt mellom systemer, men som krever betydelig arbeid og store investeringer av tid og penger for å gjøre endringer. Gjennom å utnytte Boomi AtomSphere-plattformen, er Axaz i stand til å sømløst hjelpe kundene sine med å integrere datastrømmer på tvers av systemer lettere, mer effektivt og mer kostnadseffektivt enn det som er mulig gjennom tradisjonell integrasjonsutvikling. Som et resultat kan kundene automatisere prosesser, skape driftseffektivitet, levere bedre kundeopplevelser og hente mer verdi fra dataene sine.

"I Axaz er vi opptatt av å levere maks verdi til kundene våre og velger derfor våre teknologipartnere veldig nøye,” sa Kim Jarno-Kristiansen, CEO i Axaz. "I den prosessen vurderer vi blant annet pris, funksjonalitet, sikkerhet, teknologi, agilitet og støtte, hvor Boomi til slutt kom best ut. Vi er glade for å nå være en "Managed Service Provider" av Boomi, som betyr at organisasjoner kan føle seg trygge på å sette ut hele ansvaret for integrasjonene sine til oss mens de fokuserer på å oppnå de resultatene de ønsker."

“Vi har stor tro på at partnerskapet mellom Axaz og Boomi vil bli veldig suksessfullt i det nordiske markedet, hvor det er mange små- og mellomstore virksomheter som ikke har mulighet til å ha kompetansen eller kapabilitetene som trengs for å få full verdi av systemintegrasjoner." sier Mads Rasmussen, Nordic Partner and Alliances Manager i Boomi. “Med dette samarbeidet vil vi kunne endre dette og gjøre våre felles kunder i stand til å nå sine moderniseringsmål.”

"Vi har allerede bygget god kompetanse på Boomi-plattformen og identifisert en rekke kundebehov, og dermed bekreftet at vår integrasjonstjeneste med Boomi kan bidra til å løse kundens utfordringer raskt,” sa Espen Platou, leder for integrasjon og dataplattform. ”Vi ser nå frem til å gjøre flere virksomheter mer endringsdyktige, datadrevet og rigget for fremtiden med Boomi som partner.”

For mer informasjon om partnerskapet, ta kontakt med:

Kim Jarno-Kristiansen
CEO
Telefon: 952 92 652
E-post: kim.jarno-kristiansen@axaz.com

Espen Platou
Leder for integrasjon og dataplattform
Telefon: 957 28 550
E-post: espen.platou@axaz.com

Ønsker du å lære hvordan du kan automatisere prosesser, levere bedre kundeopplevelser og hente mer verdi fra dine data?

Last ned gratis E-bok, og begynn å rigge virksomheten din for fremtiden.

Få din gratis E-bok her

[ENGLISH VERSION]


Axaz Announces Managed Service Provider Agreement with Boomi


New Partnership Enables Axaz to Deliver Seamless, Future-Proof Integrations in the Cloud Leveraging Boomi’s Market-Leading AtomSphere Platform

Oslo, Norway Aug. 30, 2021 - Axaz, a leading provider of IT architecture and integration services in Norway, today announced a new, managed service provider partner agreement with Boomi™, leading provider of cloud-native integration platform as a service (iPaaS). The agreement enables Axaz to deliver modern and cost-effective integration solutions that help companies streamline data workflows and accelerate their digital transformation initiatives using the Boomi AtomSphere™ Platform.

Many organizations today struggle with using a wide variety of technology systems, applications and platforms that are not integrated and do not “speak” with each other. This creates data silos, disjointed workflows and causes duplicated work. Some organizations invest heavily in integrations that provide data flow between systems, but require significant work and large investments of time and money to make changes. By leveraging the Boomi AtomSphere Platform, Axaz is able to help its customers seamlessly integrate data flows across systems more easily, efficiently and cost effectively than what is possible through traditional integration development. As a result, customers are able to automate processes, create operational efficiencies, deliver improved customer experiences, and derive more value from their data.

“At Axaz, we are committed to delivering maximum value to our customers and therefore, choose our technology partners very carefully,” said Kim Jarno-Kristiansen, CEO of Axaz. In that process, we consider price, functionality, security, technology, agility and support, among other qualities, and Boomi came out best. We’re happy to now be a Managed Service Provider of Boomi, as this means organizations can feel confident outsourcing the full responsibility of their integrations to us while achieving the results they desire.”

"We have great faith that the partnership between Axaz and Boomi will be very successful in the Nordic market, where many small- to midsize companies don’t have the expertise or capabilities needed to gain the full value of systems integrations", said Mads Rasmussen, Nordic Partner and Alliances Manager at Boomi. “With this collaboration we will be able to change that and enable our joint customers to achieve their modernization goals.”

"We have already built good expertise on the Boomi Platform and identified a number of customer needs, and thus verified that our integration service with Boomi can help solve customers’ challenges quickly,” said Espen Platou, Head of Integration and Data Platform at Axaz. “We now look forward to making more companies more agile, data-driven, and ready for the future with Boomi as a partner.”


For more information about the partnership or other inquiries, please contact:

Kim Jarno-Kristiansen
CEO
Phone: +47 952 92 652
E-mail: kim.jarno-kristiansen@axaz.com

Espen Platou
Head of Integration and Data Platform
Phone: +47 957 28 550
E-mail: espen.platou@axaz.com

Ta kontakt med Axaz for en samtale om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet.
Hold deg oppdatert på nye artikler
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Axaz

Axaz er en proaktiv partner som hjelper selskaper med å bli datadrevet, endringsdyktig og klare for å utnytte fremtidens muligheter. Axaz sine tjenester gir virksomheter konkurransefortrinn gjennom kontinuerlig utvikling og innovasjon. Med Axaz som partner kan du kontinuerlig og enkelt formidle dine behov, så vil vi anbefale løsninger uten at du trenger spesialisert ekspertise for å oversette dem.

Meld deg på nyhetsbrev

Fagartikler, nyheter og annet innhold fra Axaz rett i din innboks, én gang i måneden. Skriv inn mailen under for å melde deg på!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.